ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ
про надання інформаційних послуг

 

Договір публічної оферти є публічним договором та згідно ст.ст. 633, 641 Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх осіб, які його укладають, беззастережне прийняття умов якого та приєднання до якого (здійснення оплати за надання послуг, в т.ч. часткової оплати, оплати на умовах розстрочення) вважається акцептом даного Договору між сторонами та безумовно засвідчує факт його укладання.

 

ТЕРМІНИ

 

Замовник/Клієнт – будь-яка дієздатна фізична та/або юридична особа, яка укладає даний договір публічної оферти про надання послуг.

 

Виконавець – особа, якою надаються інформаційні послуги Замовнику.

 

Послуги – надання Замовнику обмеженого доступу до програм Виконавця шляхом використання безоплатного програмного забезпечення. Доступ до програм Виконавця надається на сайті – Виконавця шляхом надіслання засобами електронної пошти Паролю-доступу та Логіну до особистого кабінету Замовника.

 

Акцепт договору та приєднання до договору (умово договору) – повне та безумовне прийняття Замовником умов даного договору без будь-яких застережень та/або обмежень вважається укладенням договору. Договір вважається акцептованим, а Замовник таким, що приєднався до його умов з моменту здійснення оплати за надання послуг, в т.ч. часткової оплати, оплати на умовах розстрочення платежу.

 

База персональних даних – іменована сукупність упорядкованих персональних даних в електронній формі та/або у формі картотек персональних даних.

 

Володілець персональних даних – фізична або юридична особа, яка визначає мету обробки персональних даних, встановлює склад цих даних та процедури їх обробки, якщо інше не визначено законом.

 

Згода суб’єкта персональних даних – добровільне волевиявлення фізичної особи (за умови її поінформованості) щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки, висловлене у письмовій формі або у формі, що дає змогу зробити висновок про надання згоди.

 

Картотека – будь-які структуровані персональні дані, доступні за визначеними критеріями, незалежно від того, чи такі дані централізовані, децентралізовані або розділені за функціональними чи географічними принципами.

 

Обробка персональних даних – будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем.

 

Розділ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

 • Договір публічної оферти є публічним та згідно ст.ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, його умови однакові для всіх осіб, які його укладають, беззастережне прийняття умов якого (натиснення відповідної кнопки «з умовами договору публічної оферти ознайомлений та погоджуюсь» та обов’язкове здійснення оплати за придбання послуг з розширеного сервісу (далі – ДГ)) вважається акцептом даного Договору між Сторонами та безумовно засвідчує факт його укладання.
 • Усі умови Договору, викладені в цьому Договорі (публічній оферті), вважаються обов’язковими для Сторін (Замовника та Виконавця).
 • Перед прийняттям пропозиції щодо укладення Договору та початком виконання умов даного Договору, Замовник в обов’язковому порядку зобов’язаний ознайомитись із умовами даного Договору. При цьому, Замовник вважається таким, що ознайомлений з умовами даного договору, таким, що приймає без будь-яких обмежень та будь-яких застережень умови даного договору з моменту здійснення його Акцепту.
 • Договір укладається шляхом надання згоди Клієнта на приєднання до запропонованого Договору в цілому, шляхом акцепту (прийняття) усіх його істотних умов Договору, без підпису письмового примірника сторонами. Дійсний Договір має юридичну силу відповідно до ст. 633 Цивільного кодексу України і є рівносильним Договору, підписаному Сторонами у письмовому вигляді.
 • Безумовний акцепт умов Договору відповідно до ст.ст. 205, 642 Цивільного кодексу України полягає в здійсненні Клієнтом наступних конклюдентних дій, направлених на виконання умов даного Договору:
 • Здійснення оплати за надання послуг в т.ч. часткової оплати, оплати на умовах розстрочення платежу шляхом перерахунку грошових коштів на поточний рахунок Виконавця; 
  • Замовник, який вчинив дії щодо акцепту умов даного Договору вважається ознайомленим з ним та таким, що погоджується з усіма умовами даного Договору, усвідомлює значення своїх дій.
  • В тому випадку, якщо Замовник виявить бажання укласти даний Договір у вигляді письмового документу, Замовник зобов’язаний звернутись до Виконавця із відповідною вимогою, після чого Виконавець надає Замовнику договір у формі письмового документа, який підписується сторонами та один примірник якого, в обов’язковому порядку, залишається у Виконавця.
  • Територія, на яку розповсюджується дія цього договору: територія України без виключення, територія будь-якої країни світу.
  • УВАГА! Сторони узгодили, що послуга вважається наданою Виконавцем, а Виконавець таким, що виконав умови даного договору щодо надання послуг з моменту надання Замовнику доступу до програм виконавця шляхом надіслання засобами електронної пошти Паролю-доступу та Логіну до особистого кабінету Замовника.

 

Розділ 2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 

 • За умовами даного договору Виконавець зобов’язується надавати Замовнику обумовлені в даному договорі Послуги, а Замовник зобов’язується прийняти виконані послуги та попередньо (на умовах 100% передоплати, якщо інше узгоджене Сторонами) оплатити їх вартість на умовах визначених в даному Договорі. 
 • Послуги надаються Виконавцем Замовникові шляхом надання доступу до особистого електронного кабінету на відповідному електронному ресурсі із наданням доступу до оплаченого онлайн-курсу.
 • Сторони узгодили, що Виконавець має право в односторонньому порядку відмовитись від укладення даного Договору з будь-якою особою, якщо у Виконавця буде відсутня можливість щодо виконання своїх зобов’язань за умовами даного договору. Про зазначений факт, Виконавець повідомляє потенційного Замовника/Клієнта засобами електронної пошти або будь-яким іншим доступним засобом. 

 

Розділ 3. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ/НАДАННЯ ПОСЛУГ

 

 • Даний договір може бути укладено лише шляхом попередньої реєстрації Замовника/Клієнта на веб – сайті Виконавця та обов’язкового здійснення оплати.
 • Після зарахування коштів Клієнта на розрахунковий рахунок Виконавця, клієнту надається доступ до програм Виконавця (онлайн-курсів) шляхом надіслання засобами електронної пошти посилання для входу в особистий кабінет, Паролю-доступу та Логіну до особистого кабінету Замовника.

 

Розділ 4. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ РОЗРАХУНКІВ

 

 • Вартість послуг визначається Виконавцем самостійно. Сторони узгодили, що вартість послуг є прийнятною та допустимою для Замовника, та Замовник, у разі сплати коштів за надання послуг (в т.ч. часткової оплати, оплати на умовах розстрочення платежу, тощо), буде вважатись таким, що погодив їх вартість та не має претензій до Виконавця стосовно такої вартості.
 • Вартість послуг Виконавця розміщується на сайті Виконавця та може змінюватись Виконавцем в односторонньому порядку. Інформація щодо актуальної вартості послуг на момент здійснення їх оплати розміщується на сайті Виконавця.
 • У випадку, якщо Замовнику не було сформовано Виконавцем рахунок-фактуру, вартість послуг оплачується Замовником за реквізитами вказаними в розділі «Місцезнаходження та банківські реквізити Виконавця».
 • Вартість послуг сплачується в безготівковій формі або будь-яким іншим чином не забороненим нормами діючого законодавства.
 • Послуга вважається оплаченою Замовником з моменту зарахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.
 • Вартість послуг сплачується у валюті України – Гривні у сумі, що дорівнює еквіваленту у доларах США, яка встановлена виконавцем.
 • Послуги оплачуються Замовником шляхом здійснення 100% попередньої оплати, якщо інший порядок їх сплати не узгоджений Сторонами.
 • В тому випадку, якщо Замовником буде невірно (не в повному обсязі) сплачено вартість послуг, Виконавцем повідомляється Замовника про зазначений факт та надається 5 (п’ять) днів для здійснення оплати послуг в повному обсязі. В тому випадку, якщо Замовником, протягом п’ятиденного строку не буде здійснено оплату послуг в повному обсязі, договір вважається розірваним та грошові кошти, сплачені Замовником не в повному обсязі не підлягають поверненню та залишаються у Виконавця, а Виконавець вважається таким, що надав послуги в повному обсязі.
 • За узгодженням із Виконавцем послуги можуть бути оплачені Змовником на умовах розстрочення платежу. В такому випадку Сторонами визначається наступний порядок оплати послуг Виконавця:
 • Замовник здійснює попередню оплату вартості послуг у розмірі 50% їх вартості, визначеної на сайті Виконавця на момент сплати.
 • 50% вартості послуг, Замовником оплачується протягом 30 календарних днів з моменту здійснення оплати 50% їх вартості.
  • У випадку, якщо Замовником порушуються умови щодо оплати вартості послуг на умовах розстрочення платежу, встановлені в п. 4.8. договору, договір вважається розірваним та грошові кошти, сплачені Замовником не в повному обсязі не підлягають поверненню та залишаються у Виконавця, а Виконавець вважається таким, що надав послуги в повному обсязі.

 

Розділ 5. ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

 

 • Всі онлайн-курси, онлайн-заняття (вебінари та тренінги), які проводяться Виконавцем в форматі виступів, лекцій, розміщення в мережі інтернет, соціальних мережах, тощо аудіо- і відео-практикумів, аудіо- та відео-уроків, записів онлайн трансляцій у вигляді аудіовізуальних творів, фонограм та відеограм, статті та будь-які інші матеріали, отримані Замовником на виконання умов цього Договору (далі – Матеріали) є об’єктами прав інтелектуальної власності та підлягають захисту.
 • Виконавець є автором усіх Матеріалів, до яких надається доступ Замовнику.
 • Виконавцеві належать авторські права на усі без виключенн6я Матеріали, до яких надається доступ Замовнику.
 • Замовнику та/або третім особам у зв’язку із отриманням від Замовника Матеріалів забороняється:
 • Копіювання/відтворення Матеріалів;
 • публічне виконання і публічне сповіщення/виконання та сповіщення;
 • демонстрація і показ Матеріалів;
 • будь-яке повторне оприлюднення Матеріалів;
 • переклад Матеріалів на інші мови;
 • переробка, адаптація, аранжування та інші подібні зміни Матеріалів;
 • включення Матеріалів як складових частин до збірників, тощо;
 • розповсюдження Матеріалів шляхом їх першого продажу, відчуження іншим способом або шляхом здавання в майновий найм чи у прокат та/або шляхом іншої передачі до продажу;
 • подання Матеріалів до загального відома необмеженого кола осіб таким чином, що будь-яка особа може здійснити доступ до творів з будь-якого місця і у будь-який час за її власним вибором та бажанням (в тому числі розміщення будь-яким способом в мережі інтернет, соціальних мережах);
 • імпорт/експорт Матеріалів, копіювання, розповсюдження, виконання.
  • Замовник гарантує Виконавцеві, що отримані матеріали використовуватимуться ним виключно для власних потреб та не з будь-якою комерційною метою.

 

Розділ 6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН, ВИКЛЮЧЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

 

 • За порушення  умов даного  договору  Сторони несуть відповідальність згідно норм чинного законодавства України.
 • Сторони узгодили, що Виконавець не несе відповідальності за:
 • Очікування Замовника відносно надання/наданих послуг та отриманого результату.
 • Отримання Замовником результату та/або отримання результату, який не відповідає очікуванням Замовника, та/або не отримання результату, який відповідає очікуванням Замовника.
 • Успішність та ефективність використання Замовником інформації, отриманої за результатами надання послуги/послуг.
 • Прибутки та/або збитки, пов’язані з використанням Замовником інформації, отриманої за результатами надання послуги/послуг.
 • Наслідки прийняття Замовником будь-яких рішень на підставі інформації отриманої за результатами надання послуги/послуг.
 • Невідповідність змісту інформації (послуги), отриманої за результатами надання послуги/послуг очікуванням Замовника. Зміст інформації (послуги) вважається особистою думкою Лектора.
 • Не можливість скористатись послугою у зв’язку із порушеннями в роботі мережі Інтернет, програмного забезпечення та/або обладнання Замовника.
 • Не наданням Виконавцем послуги/послуг або обмеження в наданні послуги/послуг, пов’язаного з порушенням Замовником умов оплати послуги/послуг.
 • Тощо.
  • Виконавець не є навчальним закладом і не займається будь-якою освітньою (педагогічною) діяльністю. Будь-які Сертифікати які видаються Виконавцем за результатами наданих послуг не вважаються документами, на підставі яких підтверджується: (а) кваліфікація Замовника; (б) рівень знань та/або обсяг знань у певній галузі; (в) отримання будь-яких професійних знань у певній галузі; (г) навичок, вмінь, тощо, а лише підтверджують факт отримання послуг.

 

Розділ 7. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

 

 • Сторона звільняється від відповідальності за невиконання чи неналежне виконання умов даного Договору у випадку настання обставин непереборної сили (надалі – «обставини Форс-мажору»), що, як обґрунтовано вважається, не залежать від Сторін і безпосередньо позначаються на Сторонах даного Договору.
 • Обставини Форс-мажору включають, серед іншого, війну, військові дії, збройні конфлікти, дії та акти органів законодавчої, виконавчої або судової влади, що унеможливлюють або ускладнюють діяльність Сторін, природних явищ, як то: підтоплення, затоплення, в наслідок дощової зливи, сильні пориви вітру, землетрус, епідемію та інше, несанкціоноване та планове відключення електроенергії, які Сторона, що перебуває під їх впливом, не могла ані передбачити на дату укладення Договору, ані запобігти розумними діями.
 • Постраждала від обставин Форс-мажору Сторона протягом 3 (трьох) днів з дня, коли їй стало відомо про обставини Форс-Мажору, повідомляє іншу Сторону в письмовій формі про початок і припинення такої обставини.
 • Сторона, яка постраждала від обставин Форс-Мажору, підтверджує наслідки такої обставини відповідно до чинного законодавства України.
 • У випадку Форс-Мажору дія даного Договору може бути призупинена в повному чи частковому обсязі на термін дії відповідної обставини, про що Сторони укладають письмову угоду.

 

Розділ 8. РОЗГЛЯД СПІРНИХ ПИТАНЬ

 

 • Всі суперечки, що виникатимуть між Сторонами при виконанні умов даного  договору, будуть вирішуються шляхом переговорів, а в тому випадку, якщо Сторонами не буде досягнуто згоди чи консенсусу – передаватимуться на розгляд компетентного суду в порядку, передбаченому нормами чинного законодавства України.

 

Розділ 9. СТРОК ДІЇ ТА ЗМІНА УМОВ ДОГОВОРУ

 

 • Даний Договір публічно доводиться до відома будь-яких осіб шляхом його розміщення (оприлюднення) на Офіційному веб-сайті Виконавця: https://www.vlada-evseeva.com/ (постійно доступний для ознайомлення). 
 • Даний договір діє протягом 4 місяців з моменту здійснення Замовником оплати згідно умов даного договору, але в будь-якому випадку до моменту виконання Замовником своїх фінансових зобов’язань перед Виконавцем.
 • Будь-які зміни до Договору можуть вноситись з ініціативи Виконавця. Зміни та доповнення до даного Договору підлягають офіційному оприлюдненню шляхом розміщення (публікації)таких змін на офіційному веб-сайті Виконавця не менше ніж за 15 (п’ятнадцять) календарних днів до набуття ними чинності. 

 

Розділ 10. ІНШІ УМОВИ

 

 • Якщо в цьому Договорі не передбачено інше, будь-яке повідомлення або документ які передаються однією особою іншій згідно з цим Договором, повинні передаватися на адресу електронної пошти Сторони. 

 

Розділ 11. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

 

 • На виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних» (надалі – «Закон»), підписанням цього Договору Сторони (в т.ч. його уповноважені особи) надають одна одній свою повну необмежену строком безвідкличну згоду на обробку їх персональних даних будь-яким способом, передбаченим Законом, занесення їх до баз персональних даних Сторін, передачу та/або надання доступу третім особам/розпорядникам без отримання додаткової згоди Сторони (в т.ч. його уповноважених осіб). Обробка персональних даних здійснюється Сторонами з метою належного виконання умов цього Договору.

У розумінні Закону під персональними даними розуміється будь-яка інформація, але не виключно, прізвище, ім’я, по-батькові, дата та місце народження, адреса, телефон, паспортні дані, ідентифікаційний номер, а також інші відомості, що надаються при укладенні та виконанні цього Договору.

 • Увага ! Повідомлення про включення персональних даних в бази персональних даних Виконавця.

Виконавець, як володілець бази персональних даних повідомляє Вас, як суб’єкта персональних даних, який надав згоду на обробку персональних даних згідно з положеннями Закону України «Про захист персональних даних», про занесення Ваших персональних даних до бази персональних даних «Клієнти».

Склад Ваших персональних даних визначається як будь-які надані Вами дані при встановленні відносин (в т.ч. договірних) з Виконавцем, а саме, але не виключно:

 1. Прізвище, ім’я, по батькові;
 2. Серія та номер паспорту, ким та коли виданий;
 3. Ідентифікаційний номер (реєстраційний номер облікової картки платника податків);
 4. Національне походження;
 5. Адреса місця реєстрації/фактичного проживання /перебування (індекс, місто, вулиця, номер будинку, номер квартири тощо);
 6. Номер мобільного телефону;
 7. Адреса електронної пошти;
 8. Зображення особи на фотографії паспорту;

Обробка Ваших персональних даних здійснюється з метою:

 1. Надання послуг згідно з умовами даного договору.
 2. Розміщення в ЗМІ та мережі Інтернет будь-яких фотоматеріалів та/або відео, що висвітлюють хід здійснення Виконавцем своєї діяльності.
 3. Ведення бухгалтерського та податкового обліку.
 4. Забезпечення реалізації інших відносин, що вимагають обробки персональних даних відповідно до підстав Цивільного кодексу України, Податкового кодексу України, інших нормативно – правових актів України та локальних актів володільця та інших діючих законів.

Виконавець повідомляє, що відповідно до ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних», суб‘єкт персональних даних має наступні права:

1) знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;

2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;

3) на доступ до своїх персональних даних;

4) отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;

5) пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;

6) пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

8) звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого або до суду;

9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;

10) вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;

11) відкликати згоду на обробку персональних даних;

12) знати механізм автоматичної обробки персональних даних;

13) на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

Для реалізації вищезазначеної мети обробки, Ваші персональні дані можуть бути передані третім особам (податковим, контролюючим органам тощо) у випадках, передбачених законодавством України.

 • Замовник, погоджуючись з умовами даного Договору, заявляє та гарантує, що вся інформація, яка надається Виконавцю є повною, достовірною, актуальною і точною.
 • Виконавець використовує надану інформацію до тих пір доти не отримає від Замовника повідомлення про будь-які зміни. Цим Замовник гарантує, що про будь-які зміни інформації, яка була надана Виконавцю ним буде повідомлено щонайменше протягом трьох діб з моменту таких змін.

 

Розділ 12. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ:

 

ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ЄВСЄЄВА ВЛАДА ВОЛОДИМИРІВНА

реєстраційний номер облікової картки платника податків 3109701689,

р/рUA033007110000026004052655211

в Печерській філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК»

WordPress Image Lightbox Plugin
X